Bioz terapija

BIOZ terapija je holistička bioenergijsko-zonska terapija, koja pripada korpusu kvantno-medicinskih terapija. Holistička jer je takva svaka energijska terapija, bioenergijska je jer se obavlja bioenergijom emitiranom iz ruku terapeuta, zonska je jer se pritom djeluje na tzv. Head-ove zone na površini tijela klijenta, a kvantno-medicinska je jer je njen mehanizam djelovanja u energetskom i terapeutskom smislu praktično istovjetan sa kvantno-mehaničkom mikrorezonantnom terapijom.


BIOZ terapija je usuglašeni spoj Tradicionalne (alternativne) medicine i Moderne (konvencionalne) medicine. Terapija je nastala 1987. godine, kao rezultat biofizičkih istraživanja prirode i suštine tada postojećih bioenergetskih terapija (Spiritualna terapija, Reiki, Prana healing, ... itd.). 

BIOZ terapija je zasnovana na rezultatima najnovijih referentnih naučnih istraživanja spektra zračenja ljudskog tijela, a samim tim i ljudskih ruku, koji pokazuju da on sadrži i mikrovalove milimetarskih valnih dužina vrlo malog intenziteta, kakvi se inače koriste u kvantno-mehaničkoj mikrorezonantnoj terapiji. Za razliku od uobičajene mikrorezonantne terapije, koja je somatski zasnovana, pri čemu se na oboljeli organ djeluje preko akupunkturnih točaka. U BIOZ terapiji se djeluje na funkcionalne cjeline i to preko relativno malog broja funkcionalno razvrstanih Head-ovih zona.


BIOZ je zonska ili sekcijska terapija, samim tim i konvencionalna medicinska terapija, jer je njena terapijska procedura zasnovana na bioenergetskoj stimulaciji tzv. Head-ovih zona.

Head-ove zone su segmenti na površini ljudskog tijela, za koje je znanstveno pokazano da su neurološki povezane s unutarnjim organima. Stimulacijom tih zona djeluje se zdravstveno stanje tijela, pri čemu za svaki organ postoji određeni skup zona, koje treba stimulirati.

BIOZ je jedina terapija kojoj prethodi procedura psihofizičke pripreme terapeuta i klijenta, koja se obavlja nekim elementima autogenog treninga i glasom i glazbom vođenih meditacija.

Psihofizički nerelaksiran terapeut ne može obaviti valjanu terapiju, a psihofizički nerelaksiran klijent se često ponaša figurativno rečeno kao - zatvorena boca u koju se ne može uliti nikakva energija.

BIOZ je terapija u kojoj se obraća pažnja na energetska svojstva ambijenta u kome se ona obnaša, kao i na obuću i odjeću terapeuta i klijenta, koja ne bi trebalo da je sintetička, tj. koja je u suglasju s načelima Enviroment medicine.


Enviroment medicina (Medicina okruženja) se bavi proučavanjem utjecaja zemaljskih i atmosferskih struja i naboja na ljudsko zdravlje. Pokazalo se j da sintetička odjeća i obuća stvaraju oko osobe električni štit, koji radikalno narušava razmjenu energije s okolinom. U BIOZ terapiji taj se štit uklanja na način koji je određen odjećom i obućom klijenta i terapeuta, kao i ambijentom u kome se terapija obavlja.

 

Program osposobljavanja za Terapeuta bioterapije po BIOZ metodi uklapa se u aktualne tržišne trendove kao i realne mogućnosti ponude u hotelima, pansionima, lječilištima, farmama zdravlja i drugim ustanovama. Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, program polaznicima omogućava stjecanje kompetencija tako da polaznika osposobljava za samostalni terapeutski rad po BIOZ metodi.

UVIJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove terapeuta bioterapije po BIOZ metodi pravo upisa u program imaju:

 1. sve osobe starije od 18 godina, a uvjeti su:
 2. završena bilo koja četverogodišnjasrednja škola 
 3. liječnička svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od specijaliste medicine rada.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

  

Uz sposobnosti, razvojem vještina i stjecanjem znjana završetkom programa terapeut će:

 • planirati i organizirati samostalan rad kao terapeut BIOZ terapije
 • izvoditi BIOZ terapiju kao energetski screening test i bioenergetsko kontaktno djelovanje sa distance na drugu osobu
 • izvoditi samostalno i pravilan način tehnike bioenergetske terapije po BIOZ metodi
 • primjenjivati kolor-test detekcije psihogenetskih uzroka somatskih i psihosomatskih problema
 • koristiti znanja iz bazične anatomije, fiziologije, patologije i ostalih osnovnih predviđenih područja i u samostalnom bioterapeutskom radu po metodi BIOZ terapije
 • brinuti se za vlastitu zaštitu na radu, sigurnost drugih, čuvati tuđe i vlastito zdravlje i okolinu.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

 

Program osposobljavanja u ukupnom trajanju od 183 sata realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom prema izrađenom rasporedu i u obliku:

 • predavanja i prezentacije uz interaktivni pristup i diskusije koje će se održavati vikendom (petkom poslijepodne i subotom i nedjeljom dopodne)
 • radionice i rad u skupinama na kojima će se obrađivati primjeri iz terapeutske prakse
 • simulacije vezane uz terapeutske metode
 • osim predavanja, video-konferencijski sustav omogućava odvijanje i drugih načina usavršavanja putem komunikacije u realnom vremenu po želji i potrebama  programa i polaznika.

Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju 87 sati, a izvodi se u dvoranama opremljenim za predavanja. Vježbe se izvode 26 sati u dvorani ili odgovarajućoj učionici koja osigurava sve potrebne standarde za izvođenje praktične nastave i vježbi. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 70 sati u terapeutskim centrima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, po prethodnom dogovorenom programu i uz kontrolu mentora.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi iz bioterapije nadzirat će mentor-terapeut.

NASTAVNI PLAN


 1. Povijest bioterapije
 2. Uvod u bioterapiju po BIOZ metodi
 3. Naučna (neurološka) zasnovanost BIOZ metode
 4. Psihološko-duhovni aspekti i priprema bioterapeuta za rad po BIOZ metodi
 5. Tehnike bioterapije u BIOZ metodi
 6. Radne  procedure u BIOZ metodi
 7. Osnove anatomije s fiziologijom
 8. Osnove interne medicine s fiziologijom i  patofiziologijom
 9. Zdravstveni odgoj, higijena, dezinfekcija i epidemiologija
 10. Prva pomoć
 11. Zaštita na radu i zaštita od požara , osnove ekologije
 12. Praktična nastava

 

 
DNEVNIK VJEŽBI       ovdje
DNEVNIK PRAKSE     ovdje

 IZVOĐENJE PROGRAMA


Nastava se organizira vikendom:


subota     08,30 –  20,00 sati

nedjelja    09,00 – 17,00 sati 


Tokom programa provodi se intenzivna teorijska nastava i praktični rad do popunjenja satnice predviđene programom.

CIJENA PROGRAMA 


                                 6500,00 Kuna


U cijenu su uključeni knjige i svi materijali .

Natječaj otvoren do popunjenja. 

Maksimalan broj polaznika 15. 


Upute i sve informacije o programu dostavljamo E-mailom nakon upita:

 

info@program-plus.org

tajnistvo@program-plus


 
UPISNICA,  ovdje  

Copyright 2017. All rights reserved. Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice